Menu
X
+
+
+
+
+
+
X

WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

STYLE MY HAIR

Obowiązują od 11 stycznia 2018 r.

Witamy w aplikacji Style My Hair przeznaczonej do testowania całościowego efektu – wyniku strzyżenia, koloryzacji i stylizacji – za pośrednictwem wirtualnego narzędzia do metamorfozy odL’Oréal Professionnel (zwanegodalej „Aplikacją”).

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania,regulujące korzystanie z Aplikacji (zwane dalej „Warunkami użytkowania”). Korzystając z Aplikacji, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki użytkowania bez zastrzeżeń.

Znajdujesz się obecnie w Aplikacji udostępnionej przez L’Oréal Professionnel.

Nazwa firmy: L’Oréal (UK) Limited działająca poprzez swój oddział handlowy L’Oréal Professionnel, prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Anglii i Walii (zwana dalej „L’Oréal Professionnel”, „My” lub „Nas”).

Możesz skontaktować się z L’Oréal (UK) Limited, pisząc na poniższy adres: L’Oréal (UK) Limited, 255 Hammersmith Road, London W6 8AZ lub dzwoniąc pod numer +44 (0) 208 762 4000. E-mail: [email protected].

Udostępniony przez:Ocito, uproszczona spółka akcyjna o kapitale 68 175 EUR, z siedzibą pod adresem 28 Rue de Châteaudun w Paryżu, zarejestrowana w paryskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem 442 144 663.Numer telefonu: +33 (0)1 53 43 08 321.

1. DOSTĘP DO APLIKACJI

a. Kto może z niej korzystać?

Aby korzystać z Aplikacji, należy mieć ukończone 18 lat. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, wymagana jest uprzednia zgoda rodziców.

b. Jak pobrać Aplikację i uzyskać do niej dostęp?

Aplikacja jest dostarczana wyłącznie drogą elektroniczną do pobrania ze sklepu Apple Store lub Android Store (dalej „Platforma”). Użytkownik może pobrać z Platformy (i) kopię Aplikacji; oraz (ii) zainstalować ją na urządzeniu zgodnie z instrukcjami dostarczonymi podczas instalacji lub zamieszczonymi na Platformie.

Możesz pobrać Aplikację i swobodnie korzystać z niej, bez konieczności logowania się lub tworzenia konta.

Dostęp do Aplikacji i/lub niektórych jej części może wymagać użycia kodów PIN. W takim przypadku to do Ciebie należy podjęcie niezbędnych kroków, aby zachować takie kody w tajemnicy. Można zmienić je w każdej chwili. Liczba prób uzyskania dostępu do Aplikacji lub niektórych jej sekcji może być ograniczona, aby zapobiec nieuprawnionemu wykorzystaniu kodów. Prosimy o poinformowanie nas o każdym nieuprawnionym wykorzystaniu kodów, o którym się dowiesz. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszych Warunkach użytkowania zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia dostępu do Aplikacji.

c. Na jakich urządzeniach?

Do instalacji i korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie kompatybilnego urządzenia z połączeniem internetowym.

Kompatybilne są następujące systemy operacyjne: iOS i Android.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie operacje związane z używanym urządzeniem oraz za wszelkie opłaty poniesione w związku z pobraniem Aplikacji, jej instalacją i dostępem do niej.

Operator może naliczyć dodatkową opłatę za dostęp do Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego lub tabletu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty sieciowe lub roamingowe naliczone w związku z aktualizacjami Aplikacji.

d. W jakiej cenie?

Niniejszym udzielamy bezpłatnej licencji na korzystanie z Aplikacji.

Użytkownik będzie ponosić wszelkie wydatki za dostęp i korzystanie z Internetu.

Dokładamy starań, aby Aplikacja była zawsze dostępna, jednak nie możemy tego zagwarantować (konserwacja, aktualizacja, działanie siły wyższej lub inny powód pozostający poza naszą kontrolą).


2. UŻYTKOWANIE

a. Licencja

Aplikacja jest niniejszym licencjonowana, a nie sprzedawana.

Z dniem wejścia w życie niniejszych Warunków użytkowania, z zastrzeżeniem ich przestrzegania, niniejszym udzielamy niewyłącznej, odwołalnej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Aplikacji w okresie jej użytkowania, na nieokreślony czas.

b. Obowiązujące wymagania

W ramach korzystania z Aplikacji zobowiązujesz się do::

(a) Nieduplikowania, niekopiowania i nieużywania Aplikacji do celów innych niż wyraźnie określone w niniejszych Warunkach użytkowania;
(b) Niepodejmowania się prób inżynierii wstecznej (niezachęcania lub niewspierania takich prób podejmowanych przez inne osoby), nierozkładania na części pierwsze, niedekompilowania Aplikacji, z wyjątkiem celów związanych z interoperacyjnością, zgodnie z definicją prawa;
(c) Niedostosowania, niepoprawiania, nieaktualizowania, niewnoszenia żadnych zmian do Aplikacji;
(d) Nietworzenia jakiechkolwiek narzędzi pochodnych na podstawie całości lub dowolnej części Aplikacji;
(e) Nieujawniania i niepublikowania wyników testów wydajności Aplikacji bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;
(f) Niewynajmowania Aplikacji i nieudzielania podlicencji na Aplikację osobom trzecim;
(g) Nieukrywania, nieusuwania i niezmieniania żadnych uwag i odniesień do naszych praw własności;
(h) Niepoprawiania żadnych błędów, anomalii ani innych usterek czy awarii mających wpływ na Aplikację;
(i) Niepobierania aplikacji, jeśli przebywasz w kraju, który wyraźnie wykluczyliśmy;
(j) Niekorzystania z Aplikacji i niepublikowania za jej pośrednictwem jakichkolwiek treści przedstawiających osoby trzecie lub dzieła chronione prawami własności intelektualnej, bez uprzedniej wyraźnej zgody posiadacza(y) praw. Możesz publikować treści reklamowe lub promocyjne dotyczące dowolnych produktów lub usług konkurujących ze znakami towarowymi grupy L’Oréal po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody odpowiednich posiadaczy praw. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści, które publikujesz za pośrednictwem Aplikacji.


3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

a. Prawa własności intelektualnej

Opracowanie Aplikacji wiązało się ze znacznymi nakładami. Aplikacja i każdy z jej elementów (tj. marki, obrazy, teksty, filmy itp.) są chronione prawami własności intelektualnej. Nie zezwala się na używanie, powielanie ani przedstawianie Aplikacji (w całości lub w części) na jakichkolwiek nośnikach, do jakichkolwiek innych celów, w tym między innymi do celów komercyjnych.

Za pośrednictwem Aplikacji możemy udostępnić użytkownikowi treści, które będzie mógł pobrać (zwane dalej „Treściami do pobrania”). Udzielamy użytkownikowi, wyłącznie do celów związanych z Celem, nieodpłatnego, niewyłącznego i nieprzenośnego prawa do korzystania z Treści do pobrania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Treści do pobrania podlegają prawom własności intelektualnej i/lub innym prawom własności i są udostępniane wyłącznie zgodnie z Celem.

Udostępniamy CiAplikację, która umożliwia edycję zdjęć (zwłaszcza w celu wirtualnego przetestowania koloru włosów lub fryzury). Niniejszym użytkownikzobowiązuje się do korzystania z Aplikacjie zgodnie z jej przeznaczeniem i do użytku prywatnego. Użytkownik nie będzie upoważniony do korzystania z Aplikacji w sposób, które mógłby być szkodliwy dla godności, reputacji lub praw osób trzecich, jak opisano poniżej.

b. Prawa osób trzecich

Niniejszym przypominamy o konieczności uzyskania wszelkich niezbędnych upoważnień i praw od odpowiednich posiadaczy praw w związku z wszelkimi treściami publikowanymi za pośrednictwem Aplikacji; w szczególności dotyczy to zdjęć klientów, które użytkownik może (jako fryzjer) wykonać w swoim salonie fryzjerskim, praw własności intelektualnej lub praw własności literackiej, artystycznej lub przemysłowej oraz praw do reklamy (w tym prawa do wykorzystania wizerunku), aby umożliwić użytkownikowi niepubliczne korzystanie z takich treści. Należy na przykład uzyskać prawa (zwłaszcza w przypadku zdjęć) do wszelkich treści przedstawiających najnowsze elementy architektoniczne, projekty reklamowe lub projekty odzieży, które mogą się pojawić (akronimy, logo itp.).

c. Treści użytkownika

Za pośrednictwem Aplikacji możemy udostępnić przestrzeń przeznaczoną na treści użytkownika, takie jak teksty, zdjęcia, filmy, opinie itp. (dalej „Treści użytkownika”).

Publikując Treści użytkownika za pośrednictwem Aplikacji, użytkownik udziela nam nieodpłatnej, nieodwołalnej, niewyłącznej, ogólnoświatowej, wieczystej licencji na powielanie, wyświetlanie, używanie, kopiowanie, modyfikowanie, adaptowanie, edytowanie, rozpowszechnianie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, włączanie do innych projektów oraz rozpowszechnianie wspomnianych Treści użytkownika (w całości lub w części).

Wspomniane użytkowanie jest dozwolone do wszystkich, wewnętrznych lub zewnętrznych, korporacyjnych lub finansowych, celów komunikacji i reklamy oraz do wszelkich celów z zakresu public relations, historycznych lub archiwalnych L’Oréal UK Limited lub jej podmiotów stowarzyszonych w obrębie grupy L’Oréal, w szczególności:
• Publikowanie we wszystkich formatach, w nieograniczonej ilości,
• Prasa drukowana, nieograniczona liczba publikacji,
• Druk, nieograniczona ilość publikacji, w szczególności materiały drukowane na potrzeby komunikacji wewnętrznej w tym sprzedaż, sieć dystrybucji (hurtownie, detaliści, agenci, itp.), eventy, ulotki na kongresy, targi, stoiska i inne; Komunikacja B-to-B w prasie profesjonalnej, nieograniczona liczba lub ilość publikacji;
• Publikowanie w formie elektronicznej, IT, cyfrowej, multimedialnej, internetowej i intranetowej na dowolnych stronach internetowych (niezależnie od witryny i/lub nośnika, włącznie z portalami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Twitter, YouTube czy Dailymotion),
• Nieograniczone wyświetlanie i udostępnianie, za pośrednictwem dowolnych nośników reklamowych (w tym reklamy w punktach sprzedaży detalicznej oraz na opakowaniach produktów marki L’Oréal UK Limited oraz wszelkich spółek stowarzyszonych w grupie L’Oréal (zwanych dalej „Mediami”).

Niniejszym informujemy, że wspomniane sieci społecznościowe są platformami należącymi do stron trzecich i w związku z tym rozpowszechnianie i korzystanie z Treści użytkownika za pośrednictwem tych sieci społecznościowych będzie podlegać warunkom użytkowania określonym przez odpowiednie strony trzecie. W konsekwencji nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek treści zgodnie z warunkami użytkowania określonymi przez sieci społecznościowe, przez Nas lub osoby trzecie, w tym między innymi z kwestii zakresu i okresu obowiązywania praw licencyjnych oraz usuwanie Treści. Użytkownik jest odpowiedzialny za rozpatrywanie wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z korzystaniem z Treści, na warunkach użytkowania określonych przez sieci społecznościowe.

Ponadtoprzypominamy niniejszym, iż wszelkie Treści mogą być indeksowane w wyszukiwarce, a zatem dostępne dla odbiorców spoza Aplikacji.

Niniejsze upoważnienie daje nam możliwość dostosowania Treściużytkownika do wstępnie ustalonej lub wprowadzenia jakichkolwiek wyjaśnień dotyczących Treści użytkownika, które możemy uznać za przydatne, pod warunkiem, że Treści użytkownika nie zmienią Twojego wizerunku ani słów.

Ponadto korzystanie z Treści użytkownika może umożliwić uzyskanie anonimowych informacji, takich jak miasto, kraj lub wiek, a także, jeśli uzyskano wyraźną zgodę, informacji umożliwiających identyfikację, takich jak imię lub pseudonim.

Wszelkie Treści użytkownika tego typu, publikowane za pośrednictwem Aplikacji, zostaną wybrane przez użytkownika i opublikowane na jego wyłączną odpowiedzialność. Pragniemy jednocześnie przypomnieć, że Treści użytkownika nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, przyjętymi normami moralności lub zasadami określonymi w niniejszym dokumencie. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie wszelkich Treści użytkownika, które mogą być niezgodne z Warunkami użytkowania, w tym z Kodeksem postępowania.

Ponadto, jeśli uzyskasz dostęp do Treści użytkownika utworzonych przez innego użytkownika, będziesz zobowiązany/a do przestrzegania praw tego użytkownika, a w szczególności do niepowielania i nierozpowszechniania tych Treści za pośrednictwem innych mediów bez uprzedniej zgody odpowiedniego użytkownika.


4. KODEKS POSTĘPOWANIA

Wspieramy wartości takie jak tolerancja i szacunek wobec innych.

W związku z tym korzystając z Aplikacji zobowiązujesz się do:

• Niepublikowania żadnychrasistowskich, agresywnych, ksenofobicznych, złośliwych, niegrzecznych, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem komentarzy;

• Nierozpowszechniania żadnych treści, które mogą być szkodliwe, zniesławiające, nieautoryzowane, złośliwe, naruszające prawa do prywatności lub wizerunku, nawołujące do przemocy, nienawiści rasowej lub etnicznej, a także kwalifikujące się jako urągające przyzwoitości lub nakłaniające do popełnienia określonych przestępstw lub wykroczeń;

• Niekorzystania z Aplikacji w celach politycznych, propagandowych lub związanych z prozelityzmem;

• Niepublikowania treści reklamujących lub promujących jakiekolwiek produkty lub usługi konkurujące z markami wyświetlanymi w Aplikacji;

• Niezmieniania przeznaczenia Aplikacji, w tym nieużywania jej jako serwisu randkowego;

• Nierozpowszechniania żadnych informacji, które mogą bezpośrednio lub pośrednio umożliwić nominalną, konkretną identyfikację osoby bez jej uprzedniej i wyraźnej zgody, w tym: nazwiska, adresu pocztowego, adresu e-mail, numeru telefonu;

• Nierozpowszechniania żadnych informacji lub treści, które mogą być niepokojące dla dzieci;

• Niezastraszania i nienękania innych;

• Nieprowadzenia działań niezgodnych z prawem, w tym takich, które mogą naruszać czyjeś prawa do oprogramowania, znaków towarowych, zdjęć, obrazów, tekstów, filmów itp.;

• Nierozpowszechniania treści (w tym zdjęć i filmów) przedstawiających nieletnich.

Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek Treściach użytkownika, które mogą usprawiedliwiać zbrodnie przeciwko ludzkości, podżegać do nienawiści rasowej i/lub przemocy, a także przedstawiać pornografię dziecięcą, niezwłocznie powiadom nas wysyłając e-mail na adres [email protected] lub szczegółowy list na adres: L’Oréal (UK) Limited, 255 Hammersmith Road, London W6 8AZ, określając w swoim e-mailu/liście datę odkrycia treści, własną tożsamość, adres URL, opis kwestionowanej treści oraz identyfikator autora.

5. INFORMACJE ZAWARTE W APLIKACJI

a. Postanowienia ogólne

Ponadto przypominamy, że w informacjach podanych w Aplikacji mogą pojawić się nieścisłości i pominięcia, powstałe główniew wyniku działań osób trzecich. Niniejszym zobowiązujemy się do jak najszybszego usunięcia nieścisłości lub uzupełnienia brakujących informacji w Aplikacji.

b. Informacje o produktach i usługach

Produkty i usługi prezentowane w Aplikacji nie są oferowane do sprzedaży, stanowią jedynie ogólną prezentację produktów i usług rozpowszechnianych przez Nas w kraju, w którym Aplikacja jest dostępna.

c. Porady i narzędzia diagnostyczne

Porady i/lub narzędzia diagnostyczne, które mogą być udostępnione w Aplikacji, to jedynie symulacje, mające na celu uzyskanie fachowych porad kosmetycznych.
Informacje uzyskane za ich pośrednictwem służą wyłącznie celom informacyjnym i w żadnym wypadku nie zastępują diagnozy medycznej, konsultacji klinicznej ani leczenia.
W związku z tym nie możemy zagwarantować pełnej satysfakcji z porad dostarczonych przez takie narzędzie oraz nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek ich wykorzystanie.

W celu uzyskania szerszych informacji lub w razie wątpliwości zalecamy skonsultowanie się ze specjalistą.

d. Linki hipertekstowe

Linki hipertekstowe zawarte w Aplikacji mogą przekierowywać do stron internetowych publikowanych przez osoby trzecie, których zawartości nie możemy kontrolować. W związku z powyższym, łącza hipertekstowe zostały zawarte w Aplikacji wyłącznie w celu ułatwienia przeglądania Internetu, a zatem wyszukiwanie stron internetowych osób trzecich jest własną decyzją użytkownika i jego wyłączną odpowiedzialnością.


6. DANE OSOBOWE

Możesz podać swoje dane osobowe, w szczególności gdy: (i) wypełniasz Profil Włosów; (ii) zgłaszasz wizytę w salonie; (iii) logujesz się; (iv) zapisujesz ulubione produkty i artykuły; (v) wysyłasz nam wiadomość e-mail; (v) odpowiadasz w ankiecie lub badaniu.

Wszystkie dane osobowe zebrane w Aplikacji są przechowywane wyłącznie na telefonie użytkownika i nie są wysyłane do firmy L’Oréal ani żadnego z jej partnerów.

Możemy mieć dostęp do spseudonimizowanych danych, które podano na powyższej liście, aby wysyłać istotne dla użytkownika powiadomienia push. Będziemy wysyłać użytkownikowiwiadomości marketingowe tylko wtedy, gdy wyrazi on na to zgodę. Można zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą
polityką prywatności tutaj.

Aby usunąć wszelkie dane, użytkownik powinien odinstalować aplikację ze swojego telefonu.


7.ZMIANA APLIKACJI I WARUNKÓW KORZYSTANIA

Możemy zmieniać treści i informacje zawarte w Aplikacji, a także w niniejszych Warunkach użytkowania, przede wszystkim w celu zapewnienia zgodności z wszelkimi nowo obowiązującymi przepisami i/lub regulacjami. a także w celu ulepszenia Aplikacji.

Powiadomienia o wszelkich zmianach zostaną przekazane za pośrednictwem Aplikacji zanim wejdą one w życie, zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. O ile zmiana nie wymaga wyraźnej zgody użytkownika, dalsze korzystanie z Aplikacji będzie uważane za akceptację nowych Warunków użytkowania.


8.TWÓRCY

L’Oréal, spółka S.A., z kapitałem 112 371 148,20 EUR, z siedzibą przy 14 rue Royale 75 008 Paryż, zarejestrowana w paryskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem 632 012 100, adres e-mail: [email protected], numer telefonu: 0140200000.


9. ZASTRZEŻENIE

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewniać dostęp do Aplikacji i Treści do pobrania przez cały czas. Nie możemy jednak zagwarantować stałej dostępności Aplikacji. Ponadto możemy być zmuszeni do chwilowego zawieszenia dostępu do całości lub części Aplikacji, głównie w celu przeprowadzenia konserwacji technicznej.

Jednocześnie zaznaczamy, że Internet i sieci informatyczne i telekomunikacyjne nie są wolne od błędów, mogą wystąpić przerwy i awarie. Nie możemy udzielić żadnej gwarancji w tym zakresie i z tego powodu nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z Internetu i sieci informatycznych lub telekomunikacyjnych, w tym między innymi:
– Słaba transmisja lub odbiór jakichkolwiek danych lub informacji przez Internet;
– Wszelkie włamania lub wirusy komputerowe;
– Wszelkie wadliwe urządzenia odbiorcze lub sieci komunikacyjne; oraz
– Wszelkie awarie Internetu, mogące utrudniać prawidłowe działanie Aplikacji.

Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód bezpośrednich, z wyłączeniem wszelkich innych szkód lub strat, w tym wszelkich szkód pośrednich związanych między innymi z utratą zysków, przychodów lub wartości firmy.


10. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Niniejsze Warunki użytkowania oraz nasze relacje z użytkownikiem podlegają prawu Anglii i Walii.

Wszelkie procedury związane z niniejszą Aplikacją lub wszelkie spory dotyczące ważności, interpretacji i/lub wywiązania się z niniejszych warunków użytkowania podlegają wyłącznej jurysdykcji Anglii i Walii.