Menu Szukaj Znajdź salon

WARUNKI UŻYTKOWANIA

strony L'Oréal Professionnel

Mamy przyjemność gościć Państwa na stronie internetowej poświęconej marce L’Oréal Professionnel Polska, dostępnej pod adresem URL: www.lorealprofessionnel.pl (zwanej dalej „Stroną” lub „Witryną”).

Prosimy o uważnie zapoznanie się z poniższymi Warunki Użytkowania, które regulują zasady korzystania ze Strony oraz o przestrzeganie Warunków Użytkowania podczas korzystania ze Strony.

Strona została przygotowana i opublikowana przez L'Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa. Spółka L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 4 (zwana dalej „L’Oréal Professionnel”).

1. DOSTĘP DO STRONY

W celu uzyskania dostępu i korzystania z tej Strony, Użytkownik musi być osobą pełnoletnią (powyżej 18 roku życia) oraz posiadać poprawny adres e-mail. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, wymagana jest uprzednia zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Podczas wizyty na stronie, Użytkownik może zostać poproszony o podanie wybranych danych osobowych poprzez wypełnienie wymaganych pól w formularzu oraz wyrażenia odrębnych zgód. Takie pola oznaczono gwiazdką. Wypełnienia tych pól może być niezbędne przed wejściem do wybranych elementów Witryny. Wszelkie nieprawdziwe lub niepełne dane podane w trakcie rejestracji nie będą akceptowane.

Użytkownik akceptuje, że dane osobowe przesyłane do L’Oréal Professionnel Polska są przechowywane w naszych systemach informatycznych i stanowią potwierdzenie tożsamości Użytkownika. W przypadku zmiany danych osobowych prosimy o poinformowanie nas w celu niezwłocznej aktualizacji tych danych w naszych systemach informatycznych.

Dostęp do Strony i/lub niektórych jej Treści może wymagać użycia osobistych kodów dostępu. W takim przypadku Użytkownik odpowiada za zapewnienie poufności takich kodów. Oczywiście kody dostępu można zmienić w dowolnym momencie, jednak liczba prób uzyskania dostępu do Witryny i/lub niektórych jej zakładek może być ograniczona w celu uniknięcia nieuprawnionego użycia takich kodów. Użytkownik proszony jest o poinformowanie nas o wszelkich próbach nieuprawnionego użycia kodów dostępu, których jest świadomy.

W przypadku niezgodności z zasadami opisanymi w niniejszych Warunkach Użytkowania, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia dostępu Użytkownika do Witryny. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany o fakcie zawieszenia tak szybko, jak to możliwe.

Choć staramy się utrzymać Witrynę dostępną przez cały czas, nie możemy zagwarantować dostępu w każdych okolicznościach. W szczególności z powodu konserwacji, aktualizacji, lub z innych przyczyn, które są poza naszą kontrolą, dostęp do Strony może zostać przerwany.

2. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Strona i elementy, które zawiera (takie jak znaki towarowe, logotypy, zdjęcia, grafiki, ilustracje, teksty, filmy video, itp.) są chronione prawami własności intelektualnej.

Z tego powodu, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, Użytkownik ma prawo do korzystania z treści Strony wyłącznie do użytku osobistego i ściśle prywatnego. Użytkowanie, reprodukcja Strony (w całości lub w części) lub elementów, które składają się na dowolne media, do innych celów, w tym w celów komercyjnych, nie jest dozwolone.

W drodze wyjątku, Użytkownik może uzyskać, na wyraźną zgodę L’Oréal Professionnel, prawo na powielania całości lub części Strony, w niektórych mediach. Każdy wniosek o wydanie zezwolenia w tym zakresie musi zostać złożony z wyprzedzeniem na adres e-mail contact@lorealprofessionnel.com.

3. UŻYTKOWANIE STRONY

W pierwszej kolejności chcielibyśmy przypomnieć, że korzystanie ze Strony oznacza, że ​​Użytkownik ma dostępne niezbędne zasoby sprzętowe i programowe dla korzystania z Internetu.

Ponadto, chcielibyśmy Państwa uczulić, że Internet nie gwarantuje bezpieczeństwa, dostępności i integralności transmisji danych, a zatem nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności w przypadku wystąpienia błędów, pominięć, usunięć, opóźnień, awarii (w tym, ale nie tylko, przez działanie wirusów), przesyłu danych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, które pozostają poza naszą kontrolą lub w przypadku nieautoryzowanego wykorzystania treści publikowanych na tej Stronie.

a. Obowiązki Użytkownika Chcielibyśmy podkreślić, że należy przestrzegać wszystkich praw i/lub zezwoleń w odniesieniu do stosownej treści, którą Użytkownik chce umieścić na tej Stronie. W związku z tym nie zalecamy publikowania treści (w szczególności ze zdjęciami) ukazujących elementy architektoniczne, reklamy, ubrania, w których może pojawić się znak (inicjały, logo, kolor marki, itp.). Wreszcie, chcielibyśmy zaznaczyć, że treści (w tym, ale nie tylko, zdjęcia i filmami) przedstawiające osoby nieletnie nie będą przyjmowane na tej Stronie.

Postanowienia szczególne dla niektórych Treści Strony

Różne Treści (zwane dalej „Treściami”) mogą być udostępniane na tej stronie: Materiały do Pobrania, Aplikacje On-line, Treści Użytkownika, Przestrzeń Dyskusyjna, itp.

(i) Materiał do pobrania

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że możemy udostępnić na tej Stronie, Treści które Użytkownik może pobrać (zwane dalej „Materiałami do pobrania”). Pobranie lub wykorzystanie tych Materiałów do pobrania, zostanie uznane za zgodę z niniejszymi Warunkami Użytkowania. Dajemy Państwu dostęp do bezpłatnych fotografii, przeznaczonych do osobistego i prywatnego użytku z uwzględnieniem prawnej ochrony praw autorskich. Jest to niewyłączne, niezbywalne prawo do korzystania z Materiałów do pobrania. Jakiekolwiek kopiowanie, interpretacja, modyfikacja lub dystrybucja zawartości Materiałów do pobrania musi być przedmiotem uprzedniej wyraźnej zgody z naszej strony. Wszelkie wnioski o tego typu zezwolenia powinny zostać złożone do nas z góry, pod następującym adresem: contact@lorealprofessionnel.com

(ii) Aplikacje On-line

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że możemy udostępnić na tej Stronie oprogramowanie użytkowe (zwane dalej „Aplikacją On-line”). Dajemy Państwu dostęp do bezpłatnych fotografii, z przeznaczeniem do prywatnego użytku, z uwzględnieniem prawnej ochrony praw autorskich. Jest to niewyłączne, niezbywalne prawo do korzystania z Aplikacji On-line. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie dostosowywać, nie powielać, nie korygować ani dystrybuować Aplikacji On-line, ani jakich kolwiekiek znaków lub nagłówków z nią związanych i/lub dowolnych mediów z nią związanych. Wszelkie treści, które powstają z wykorzystaniem Aplikacji On-line zostają uznane za Treści Użytkownika (jak opisano w punkcie (iii) zwanym dalej „Treściami Użytkownika”). Prosimy o poinformowanie nas o wszelkich ewentualnych nieprawidłowościach mających wpływ na działanie Aplikacji on-line pod adresem: contact@lorealprofessionnel.com Będziemy dokładać wszelkich starań, aby poprawić jak najszybciej wyeliminować takie ewentualne nieprawidłowości. Zapewniamy Państwu narzędzia/aplikacje, które umożliwiają edycję obrazów (zwłaszcza w celu wirtualnego przetestowania produktów kosmetycznych). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że takie narzędzie/aplikacja może jedynie być wykorzystywane do własnych celów prywatnych i zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem. Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z tego narzędzia/aplikacji w taki sposób, że może być to lekceważące, szkodliwe i/lub naruszające prawa osób trzecich. W związku z tym, Użytkownik nie jest uprawniony do modyfikowania i/lub wyświetlania zdjęć osoby trzeciej bez uprzedniej wyraźnej zgody takiej osoby trzeciej. W końcu Użytkownik nie jest uprawniony do modyfikowania i/lub wyświetlania, w całości lub w części, zawartości Strony (zmodyfikowanej lub nie za pomocą narzędzi/aplikacji) wyposażonej w narzędzia/aplikacje (zwłaszcza treści ukazujące manekiny/modele) bez naszej wyraźnej zgody.

(iii) Treść Użytkownika

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że możemy udostępnić na Stronie przestrzeń poświęconą treściom wprowadzanym przez Użytkownika, takim jak na przykład: tekst, zdjęcie, filmy video, itp. (zwane dalej „Treściami Użytkownika”).

Przesyłając do nas Treści Użytkownika, Użytkownik automatycznie udziela nieodpłatnej, bezterminowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, ogólnoświatowej licencji do używania, kopiowania, modyfikowania, adaptowania, edycji, rozpowszechniania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, w tym innych prac, rozpowszechniania oraz wykorzystywania w inny sposób Treści Użytkownika (w całości lub w części) we wszystkich mediach (w tym bez ograniczeń na tej Stronie).

Użytkownik przyznaje nam prawo do korzystania z Treści Użytkownika na naszych stronach internetowych, ale także na stronach internetowych osób trzecich, w szczególności w zakresie tak zwanych „mediów społecznościowych”.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z „mediów społecznościowych” jest regulowane wyłącznie warunkami określonymi przez te media społecznościowe. W konsekwencji Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wspomniane warunki są wiążące również dla naszej polityki korzystania z Treści Użytkownika.

Bez uszczerbku dla powyższego, Użytkownik oświadcza, że uzyskał wszelkie niezbędne zezwolenia od wszystkich beneficjentów Treści Użytkownika dotyczące wykorzystania treści osób trzecich na portalu społecznościowym i ponosi odpowiedzialność za treści przez siebie umieszczane.

Treści Użytkownika, które są publikowane na tej Stronie są w całości wyborem Użytkownika, który ponosi za nie wyłączną odpowiedzialność. Jednak chcielibyśmy zaznaczyć, że Treści Użytkownika nie mogą być sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującymi lub przyjętymi normami moralnymi i nie mogą naruszać praw osób trzecich. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie Treści Użytkownika, które są w sposób oczywisty niezgodne z prawem i/lub niezgodne z przyjętymi normami moralnymi i/lub które naruszają prawa innych osób.

Prosimy o poinformowanie nas o wszelkich Treściach Użytkownika, które pojawiają się w sprzeczności z obowiązującym ustawodawstwem i/lub przyjętymi normami moralnymi i/lub zasadami określonymi w niniejszym dokumencie i/lub które naruszają prawa innych osób, pod następującym adresem: contact@lorealprofessionnel.com

(iv) Przestrzeń Dyskusyjna

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że możemy udostępnić na tej Stronie miejcie pozwalające na komunikację z innymi Użytkownikami (zwane dalej: „Przestrzenią Dyskusyjną”). Przestrzeń Dyskusyjna musi być używana zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, przyjętymi normy moralnymi, zasadami określonych w niniejszym dokumencie oraz w zgodzie z prawami innych osób. Prosimy o poinformowanie nas o każdym komunikacie, który pojawia się w sprzeczności z obowiązującymi przepisami i/lub przyjętymi normami moralnymi i/lub na zasadach określonych w niniejszym dokumencie i/lub które narusza prawa innych osób, pod następującym adresem: contact@lorealprofessionnel.com.

4. INFORMACJE ZAWARTE NA STRONIE

a. Postanowienia ogólne

W L'Oréal Polska podejmujemy wszelkie działania aby zapewnić Państwu dostęp do rzetelnych, dokładnych, aktualnych i wyczerpujących informacji.
 Niemniej jednak, ponieważ środowisko Internetu nie zawsze jest w pełni niezawodne, nie możemy zagwarantować, że wszystkie informacje zamieszczone na Stronie będą zawsze w pełni precyzyjne i aktualne. Ponadto pragniemy podkreślić, że nieścisłości i przeoczenia mogą pojawić się na tej Stronie, w szczególności w wyniku niepożądanych działań osób trzecich. Prosimy o poinformowanie nas o wszelkich błędach lub przeoczeniach pod następującym adresem e-mail: contact@lorealprofessionnel.com.

b. informacje o produktach i usługach

O ile nie zastrzeżono inaczej, produkty i usługi, które zostały przedstawione na Stornie nie stanowią oferty sprzedaży lecz mają charakter wyłącznie informacyjny i stanowią ogólną prezentację gamy produktów i usług, które są dostępne w kraju, w którym ta strona jest publikowana.

c. Porady i narzędzia diagnostyczne

Porady udostępnione przez nas na tej Stronie i/lub za pośrednictwem narzędzi diagnostycznych są prostymi symulacjami przeznaczonymi do uzyskania fachowej porady kosmetycznej. Wskazane przez nas na tej Stronie i/lub, za pośrednictwem narzędzi diagnostycznych informacje nie mogą w żadnym wypadku zastąpić diagnozy lekarskiej lub konsultacji klinicznej, ani nie mogą być zastosowane zamiast leczenia. W związku z tym, nie możemy zagwarantować satysfakcji Użytkownika w zakresie uzyskanego doradztwa, wynikającej z zastosowania takich narzędzi, nie ponosimy też odpowiedzialności związanej z wykorzystywaniem w ten sposób uzyskanych informacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub w razie wątpliwości zapraszamy do skonsultowania się z lekarzem osobiście i/lub napisania do nas na adres: contact@lorealprofessionnel.com

d. Hiperłącza

Hiperłącza umieszczone na Stronie mogą prowadzić do stron internetowych publikowanych przez osoby trzecie, których treści nie kontrolujemy. Hiperłącza do zewnętrznych strony internetowych zostały umieszczone na tej Stronie, w celu ułatwienia nawigacji, korzystanie z zewnętrznych stron internetowych jest wyborem Użytkownika. Ponadto, jeśli Użytkownik chce utworzyć hiperłącze do tej Strony, należy wcześniejszej złożyć wniosek o zezwolenie kontaktując się pod adresem: contact@lorealprofessionnel.com.

e. Ciasteczka

Cookies to małe pliki, które są przechowywane na komputerze Użytkownika podczas nawigacji witryny sieci Web (takie pliki zawierają na przykład informacje dotyczące odwiedzanej przez Użytkownika strony, datę i czas odwiedzin, itp.), które mogą być odczytywane podczas wizyty Użytkownika na tej Stronie. Zachęcamy Państwa do akceptacji plików Cookies. Chcielibyśmy w tym miejscu podkreślić, że pliki Cookies nie pozwalają nam na bezpośrednie zidentyfikowanie Użytkownika, a okres przechowywania informacji zapisanych przez pliki Cookies na komputerze wynosi 6 miesięcy.

5. PRYWATNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że możemy gromadzić dane osobowe Użytkowników, w szczególności, gdy:

(i) zarejestrowali się do usługi;

(ii) pobrali zawartości Materiałów do pobrania;

(iii) użyli Treści i/lub narzędzi diagnostycznych;

(iv) zarejestrowali się do gry/konkursu (v) wysłali do nas e -mail;

(v) odpowiedzieli na ankietę lub badanie. Te dane osobowe są przedmiotem automatycznego przetwarzania i mogą być stosowane na trzy różne sposoby:

Badania statystyczne: możemy wykorzystywać dane Użytkowników do celów statystycznych w celu określenia profilu Użytkownika i lepszego dopasowania naszych usług do Państwa Oczekiwań. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy - a przeprowadzone w ten sposób badania statystyczne mają ściśle poufny charakter.

Monitorowanie relacji z Klientem: jeśli Użytkownik wyśle do nas wiadomość, dane są przechowywane i wykorzystywane w celu wysyłania odpowiedzi na zapytanie oraz w celu zapewnienia monitorowania tej korespondencji.

Świadczenie usług: wysyłanie newsletterów, dostęp do niektórych Treści związanych z poradami, itp. wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika.

Ponadto, jeśli Użytkownik wyraził zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru do tego celu, możemy też przekazywać dane do naszych partnerów handlowych.

Administratorem danych osobowych jest Użytkowników jest L'Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Użytkownik zostaje poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu, zmieniania i usuwania dotyczących go danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, Użytkownik winien wysłać list na adres Administratora danych osobowych wskazany powyżej.

Informujemy, że poza podmiotami uprawnionymi na mocy przepisów prawa podane dane nie będą przetwarzane.

Nasi partnerzy handlowi, którzy też mogą przetwarzać dane Użytkowników, to:

6. ZMIANA STRONY

Na zakończenie, chcielibyśmy poinformować Państwa, że możemy modyfikować treści i informacje zawarte na tej Stronie, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi nowymi przepisami prawa i/lub rozporządzeniami i/lub w celu poprawy Witryny.